rodina

V případě škodné události - např. trvalých následků, vyplatí pojišťovna jednorázově sjednanou pojistnou částku. Ve většině případů klient nedostane peníze okamžitě po pojistné událostí, ale až po stabilizaci zdravotního stavu a po ukončení akutního léčení, což může trvat i několik měsíců.

Jak stanovit výši pojištění?

V případě trvalých následků úrazem by výše pojistné částky sjednaná na smlouvě měla odpovídat minimálně dvojnásobku ročního příjmu klienta. V případě pojištění invalidity a pojištění velmi vážných onemocnění by výše pojistných částek sjednaných na smlouvě měly odpovídat ročnímu příjmu klienta. Výše sazby u pojištění invalidity se také často stanovuje podle aktuálních závazků klienta (například hypotéky).

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

V případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona o dědictví) vyplacena pojistná částka nebo kapitálová hodnota smlouvy nebo součet těchto dvou částek. Při dožití se sjednaného konce pojištění pojišťovny vyplácejí kapitálovou hodnotu pojistné smlouvy.
Na co dát pozor: V případě smrti vlastní vinou (sebevražda, smrt pod vlivem omamných látek) pojišťovny krátí plnění nebo aplikují čekací dobu od počátku pojištění. Například v případě sebevraždy plní pojišťovny, jen pokud je smlouva minimálně 2 roky stará. Sjednaná výše životního pojištění neznamená automaticky výplatu stejné částky při dožití se konce pojištění.

SMRT ÚRAZEM

Tímto pojištěním je možné zvýšit pojistnou částku, která bude vyplacena obmyšlené osobě v případě smrti pojištěného zapříčiněné úrazem.
Na co dát pozor: Maximální doba mezi smrti pojištěného a datem, kdy došlo k úrazu, který byl příčinou pozdější smrti, je typicky jeden rok. V případě, že je tato prodleva delší, může pojišťovna odmítnout plnění.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

V případě trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem, pojišťovny vyplatí příslušné procento ze sjednané pojistné částky. Například ztráta zubu odškodnění 0,5% nebo oslepnutí způsobené úrazem odškodnění 400% (typicky 4násobná progrese).
Na co dát pozor: Minimální plnění – od kolika procent trvalého následku bude pojišťovna plnit. Jaké je výše progrese a její průběh (lineární, skokový). Seznam diagnóz plnění trvalých následků – u jednotlivých pojišťoven se liší. Zda pojišťovna umožňuje opakované plnění, v případě, že se trvalý následek časem zhoršuje.

DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU LÉČENÍ ÚRAZU

Denní plnění je pojišťovnou vypláceno po dobu léčení úrazu. Maximálně však do limitu stanoveného pojišťovnou v oceňovacích tabulkách.
Na co dát pozor: S jakou karenční dobou je denní odškodné vypláceno a po jakou maximální dobu je vypláceno (365 někdy 548 dní). V případě několika tělesných poškození způsobených jedním úrazem pojišťovny vyplácí pouze za jednu diagnozu, která má nejdelší dobu léčení. V případě výplaty denního odškodného mohou pojišťovny zkoumat Váš čistý příjem z důvodu vyloučení pojistného podvodu.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Denní plnění je pojišťovnou vypláceno po dobu léčení úrazu nebo nemoci v době lékařem uznané pracovní neschopnosti.
Na co dát pozor: Toto pojišťění je pojišťovnami vypláceno pouze pojištěným, kteří jsou v době pojistné události výdělečně činní. V případě OSVČ mohou pojišťovny toto plnění podmiňovat zapojením se do státního nemocenského systému. U tohoto pojišťění se uplatňuje karenční doba, od které začíná toto pojištění platit (typicky 2 nebo 3 měsíce od počátku smlouvy). Od kterého dne pracovní neschopnosti je denní plnění pojištěnému vypláceno a po jakou maximální dobu. Zda se pojišťění vztahuje pouze na nemoci nebo i úrazy. Zda existují tabulky diagnóz (úrazy, nemoci), které omezují maximální dobu výplaty denního plnění. V případě výplaty nemocenského odškodného mohou pojišťovny zkoumat Váš čistý příjem z důvodu vyloučení pojistného podvodu.

HOSPITALIZACE NEBO POBYT V NEMOCNICI

V případě lékařsky nutné hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci trvající minimálně předem stanovenou dobu bude pojišťovnami vyplaceno pojistné plnění za každý započatý den hospitalizace.
Na co dát pozor: U tohoto pojišťění se uplatňuje karenční doba, od které začíná toto pojištění platit (typicky 2 nebo 3 měsíce od počátku smlouvy). Jakou minimální dobu musí být pojištěný hospitalizován, aby pojišťovna začala vyplácet denní plnění (nejčastěji 24 hod., někdy 72 hodin) a maximální doba výplaty odškodného. Zda pojišťění kryje všechny důvody hospitalizace. Na jaké zdravotní zařízení se pojišťění vztahuje. Pojišťovny často aplikuji územní omezení platnosti tohoto pojišťění pouze na ČR.

VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Sjednaná pojistná částka je vyplacena pojištěnému v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z předem uvedených onemocnění nebo podstoupení některého z předem uvedených zákroků.
Na co dát pozor: Na které lékařské diagnózy se toto pojišťění vztahuje. Zda první pojistnou událostí toto pojišťění zaniká. U tohoto pojišťění se uplatňuje čekací doba, od které začíná toto pojištění platit (typicky 2 nebo 3 měsíce od počátku smlouvy).

INVALIDITA NEBO DLOUHODOBÁ PÉČE S JEDNORÁZOVOU VÝPLATOU

V případě přiznání invalidity nebo příspěvku na péči (invaliditou se ve smyslu tohoto pojištění rozumí nejčastěji invalidita 3. stupně, příspěvkem na péči nejčastěji stupeň závislosti II. a vyšší) bude vyplacena pojistná částka.
Na co dát pozor: Zda nárok na výplatu z pojišťění se řídí platnými předpisy ČR a oblasti sociálního zabezpečení, nebo zda definice invalidity je uvedena přímo v VPP,SPP, ZPP. Zda toto pojišťění po pojistné události zaniká. Jestli kryje všechny příčiny invalidity nebo pouze úrazovou invaliditu. Zdali pojištění lze rozšířit i na částečnou invaliditu.

ZÁKLADNÍ POJMY

Pojistník je osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, z níž jí vyplývá povinnost platit pojistné za pojistnou ochranu. Obvykle je pojistník zároveň pojištěným. Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje pojištění. V životním pojištění je to osoba, na jejíž život je pojištění sjednáno, to znamená, jejíž život je pojištěn. Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje pojištění. V životním pojištění je to osoba, na jejíž život je pojištění sjednáno, to znamená, jejíž život je pojištěn. Obmyšlená osoba je osoba, kterou určí pojistník v pojistné smlouvě a které v případě smrti pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Pojištění na Dožití je druh životního pojištění, který zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že pojištěný dosáhne věku uvedeného ve smlouvě. Výše dožití je pojišťovnou garantováno. Odkupné částka vyplácená pojišťovnou pojištěnému při předčasném ukončení pojistné smlouvy (životní pojištění, důchodové pojištění) z jeho strany. Progrese je násobek pojistného plnění z pojištěného rizika. Výše násobku a způsob výpočtu je uveden v pojistných podmínkách pojišťovny. Nejčastěji se progrese uplatňuje u pojištění trvalých následků úrazu. Kapitálová hodnota smlouvy je část z placeného pojistného, kterou pojišťovna investuje ve prospěch pojištěného. VPP, SPP, ZPP pojistné podmínky (všeobecné, speciální, zvláštní, doplňkové) jsou nedílnou součástí smlouvy o pojištění. Obsahují například výklad pojmů pojištění, definují rozsah pojištění, podmínky odstoupení od smlouvy atd... Karenční doba je čekací doba po jejíž uplynutí vznikne nárok na plnění z pojištěného rizika. Úraz pojištěného je dle pojišťovny vzniklý působením zevní síly, anebo dojde-li v důsledku náhlé odchylky od běžného pohybu k vymknutí kloubů, přetržení či natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder.

Tak jak se zabezpečíte?

Jestliže Vás zajímají podrobnosti, vyplňte prosím kontaktní formulář a rádi Vám vše přiblížíme.


Naši partneři:

  • loga pojistoven